No3885模特春药儿脱洁白动人服饰露性感黑色内衣黑丝裤袜极致魅惑写真40P春药儿秀人网

No3885模特春药儿脱洁白动人服饰露性感黑色内衣黑丝裤袜极致魅惑写真40P春药儿秀人网

司马温公曰,达则为良相,不达则为良医,岂非君子之道乎?上部胸胃无热,不耐承气苦寒,下部大肠热结,下用胆汁外导。

若太阳之邪,已经侵入阳明,即要与阳明药互用。此则加之大热大渴,所以用白虎而无疑也。

按小柴胡汤加枳、桔,治少阳表里有邪者;柴胡陷胸汤,治少阳表里热邪,兼有痰结者;小陷胸汤,治内有热痰,外无表症者。若因下早而成者,从缓而治之,不宜太峻,上焦乃清道至高之分,若过下则伤元气也,慎之。

明其热自内达外,无表证明矣。 若夫大柴胡汤,则有表邪尚未除而里证又急,不得不下,只得以此汤通表里而缓治之。

 若表邪未散,即内有积热者,亦止宜羌活冲和汤等和解,未可用清凉。此章恐发热无汗,脉大不沉细之刚痉,应汗失汗,故复立葛根麻黄汤。

少阳中风,言有汗发热少阳症。 夏令湿热温疫,当用此清利湿热,从下窍而出。

Leave a Reply