No5054女神杨晨晨Yome私房性感黑色连体衣配黑丝吊袜极致魅惑写真75P杨晨晨秀人网

No5054女神杨晨晨Yome私房性感黑色连体衣配黑丝吊袜极致魅惑写真75P杨晨晨秀人网

此亦承尺脉而言,凡尺脉盛者多阴虚,故当脱血。四脏皆一,惟肾有两,四脏居腹,惟肾附脊,故四脏次于中央,而肾独应于两颊。

搜其隐微,通其变,极其数也。 直肠居后,绕脊而下,故曰传脊。

膀胱有下口而无上口,津液之入者为水,水之化者由气。 地者,次也,有少阴之里,则有太阳之表,阴气在下,阳气在上,故少阴经起于小指之下,太阳经止于小指之侧,故曰“少阴之上,名太阳”也。

实则龋聋,虚则齿寒痹膈,取之所别也。若肾气不收,厥逆而上,头汗微喘,当用大剂参附以收摄真阳,此治连珠发呃之要法,非丁香、柿蒂等所能胜任也。

音属上商,而象类西方之白帝。无如七情扰于中,六淫侵于外,斯百变丛生,而郁气、逆气、动气、滞气、痞气、燥气、寒气、痰气、湿气、水气种种气病,指不胜屈矣。

上出缺盆,循喉咙,复合阳明,此六合也。此虽承气味而言,然造化之道,少则壮,壮则衰,自是如此,不特专言气味。

Leave a Reply